Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
91 THỦ TỤC 12: CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC THUỘC TỈNH, PHÂN HIÊU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRƯỜNG. Dạy nghề 2
92 THỦ TỤC 13: BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
93 THỦ TỤC 14: BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
94 THỦ TỤC 15: BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
95 THỦ TỤC 16: BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
96 THỦ TỤC 17: CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC/GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC Dạy nghề 2
97 THỦ TỤC 18: CÔNG NHẬN LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC/GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC. Dạy nghề 2
98 THỦ TỤC 19: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Dạy nghề 2
99 THỦ TỤC 20: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Dạy nghề 2
100 THỦ TỤC 21: XẾP HẠNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Dạy nghề 2
101 THỦ TỤC 39: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Dạy nghề 2
102 THỦ TỤC 40: CÁCH CHỨC CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Dạy nghề 2
103 THỦ TỤC 41: BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Dạy nghề 2
104 THỦ TỤC 42: MIỄN NHIỆM, CÁC CHỨC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Dạy nghề 2
105 THỦ TỤC 43: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2