Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
106 THỦ TỤC 44: MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH, CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
107 THỦ TỤC 45: CÁCH CHỨC CHỦ TỊCH, CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
108 THỦ TỤC 46: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC Dạy nghề 2
109 THỦ TỤC 47: BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
110 THỦ TỤC 48: CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC Dạy nghề 2
111 THỦ TỤC 49: MIỄN NHIỆM, CÁC CHỨC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
112 THỦ TỤC 01: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ MẤT SỨC LAO ĐỘNG Người có công 2
113 THỦ TỤC 02: HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN Người có công 2
114 THỦ TỤC 03: GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG CHO THÂN NHÂN KHI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN Người có công 2
115 THỦ TỤC 10: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ĐỒNG THỜI LÀ BỆNH BINH Người có công 2
116 THỦ TỤC 23: XÁC NHẬN THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THƯƠNG KHÔNG THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN, QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN TRANH TỪ NGÀY 31/12/1991 TRỞ VỀ TRƯỚC KHÔNG CÒN GIẤY TỜ Người có công 2
117 THỦ TỤC 25: TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN Người có công 2
118 THỦ TỤC 26: TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN Người có công 2
119 THỦ TỤC 31: GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐÃ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG HOẶC BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Người có công 2
120 THỦ TỤC 04: HƯỞNG LẠI CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG HOẶC THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI Người có công 2