Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
121 THỦ TỤC 06: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
122 THỦ TỤC 07: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
123 THỦ TỤC 09: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC Hộ tịch 2
124 THỦ TỤC 010: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
125 THỦ TỤC 011: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HUỶ VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
126 THỦ TỤC 012: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH; GIÁM HỘ; NHẬN CHA, MẸ, CON; XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON; NUÔI CON NUÔI; THAY ĐỔI HỘ TỊCH; KHAI TỬ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
127 THỦ TỤC 013: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
128 THỦ TỤC 14: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN Hộ tịch 2
129 THỦ TỤC 015: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
130 THỦ TỤC 17: THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Hộ tịch 2
131 THỦ TỤC 02: CÔNG NHẬN “THÔN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, “KHU PHỐ VĂN HOÁ”. Văn hóa TTDL 2
132 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”. Văn hóa TTDL 2
133 THỦ TỤC 03: CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”. Văn hóa TTDL 2
134 THỦ TỤC 04: CÔNG NHẬN “PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”, “THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”. Văn hóa TTDL 2
135 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2