Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: VĂN HÓA TTDL
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 02: CÔNG NHẬN “THÔN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, “KHU PHỐ VĂN HOÁ”. Văn hóa TTDL 2
2 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”. Văn hóa TTDL 2
3 THỦ TỤC 03: CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”. Văn hóa TTDL 2
4 THỦ TỤC 04: CÔNG NHẬN “PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”, “THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”. Văn hóa TTDL 2
5 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
6 THỦ TỤC 06: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẦM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
7 THỦ TỤC 07: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẦM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
9 THỦ TỤC 09: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẦM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
11 THỦ TỤC 11: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ VỐN SÁCH BAN ĐẦU TỪ 1.000 BẢN ĐẾN DƯỚI 2.000 BẢN. Văn hóa TTDL 2