Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
2 THỦ TỤC 02: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
3 THỦ TỤC 03: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VỐN ĐIỀU LỆ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT; TÊN, ĐỊA CHỈ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
4 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ CHIA Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
5 THỦ TỤC 05: ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ TÁCH Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
6 THỦ TỤC 06: ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
7 THỦ TỤC 07: ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ MẤT) Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
9 THỦ TỤC 09: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ MẤT) Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ HƯ HỎNG). Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ HƯ HỎNG). Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
12 THỦ TỤC 13: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
13 THỦ TỤC 14: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
14 THỦ TỤC 16: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2
15 THỦ TỤC 17: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 2