Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: CẤP PHÉP
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 13: CẤP PHÉP CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM Cấp phép 2
2 THỦ TỤC 14: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THẦU CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM Cấp phép 2
3 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 1, CẤP 2; CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA; CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, TRÊN CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ; CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI KHÔNG NẰM TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP) Cấp phép 2
4 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 1, CẤP 2, CÔNG TRÌNH THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 2 HUYỆN TRỞ LÊN; CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, TRÊN CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ; CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI KHÔNG NẰM TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP) Cấp phép 2
5 THỦ TỤC 17: CẤP PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN CHO CÔNG TRÌNH CẤP 1 KHÔNG THEO TUYẾN Cấp phép 2
6 THỦ TỤC 18: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN CHO CÔNG TRÌNH CẤP 1 THEO TUYẾN Cấp phép 2
7 THỦ TỤC 19: CẤP GIẤY PHÉP CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
8 THỦ TỤC 20: CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
9 THỦ TỤC 21: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG ĐƯỢC XẾP HẠNG Cấp phép 2
10 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, TRÊN CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ) Cấp phép 2
11 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CHO CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
12 THỦ TỤC 24: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
13 THỦ TỤC 25: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
14 THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
15 THỦ TỤC 36: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN Cấp phép 2