Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: XÂY DỰNG
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Xây dựng 2
2 THỦ TỤC 2: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG Xây dựng 2
3 THỦ TỤC 3: KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG Xây dựng 2
4 THỦ TỤC 4: CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH Xây dựng 2
5 THỦ TỤC 5: THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Xây dựng 2
6 THỦ TỤC 6: THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG Xây dựng 2
7 THỦ TỤC 7: THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Xây dựng 2
8 THỦ TỤC 8: THẨM ĐỊNH BẢN VẼ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG (ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ HỘ GIA ĐÌNH) Xây dựng 2
9 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 3, CẤP 4 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ) Xây dựng 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 3, CẤP 4 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ) Xây dựng 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP CẢI TẠO, SỬA CHỮA THEO THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Xây dựng 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Xây dựng 2
13 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO CHO TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN DO HUYỆN QUẢN LÝ (TRỪ CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, TRÊN CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ) Xây dựng 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CHO CÔNG TRÌNH (BAO GỒM: CÔNG TRÌNH CẤP 3, CẤP 4 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ; CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ THUỘC ĐỊA BÀN DO HUYỆN QUẢN LÝ) Xây dựng 2
15 THỦ TỤC 15: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Xây dựng 2