Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN NHÓM A, B, C DO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH LẬP Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
2 THỦ TỤC 02: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
3 THỦ TỤC 03: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
4 THỦ TỤC 04: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI (DỰ ÁN NHÓM A, B) Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
5 THỦ TỤC 05: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
6 THỦ TỤC 06: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
7 THỦ TỤC 07: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
8 THỦ TỤC 08: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
9 THỦ TỤC 09: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
10 THỦ TỤC 10: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
11 THỦ TỤC 11: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2
13 THỦ TỤC 13: ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2