Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môi trường 2
2 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN. Môi trường 2
3 THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT Quản lý đất đai 2
4 THỦ TỤC 2: GIAO ĐẤT Quản lý đất đai 2
5 THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Quản lý đất đai 2
6 THỦ TỤC 4: GIA HẠN THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT Quản lý đất đai 2
7 THỦ TỤC 006: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO TRƯỚC NGÀY 01/07/2014 MÀ BÊN CHUYỂN QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG HỢP CÓ HỢP ĐỒNG HOẶC VĂN BẢN VỀ CHUYỂN QUYỀN THEO QUY ĐỊNH NHƯNG BÊN CHUYỂN QUYỀN KHÔNG TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CHO BÊN NHẬN CHUYỂN QUYỀN Văn phòng đăng ký 2
8 THỦ TỤC 11: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Văn phòng đăng ký 2
9 THỦ TỤC 5: ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU (6 TRƯỜNG HỢP) TRƯỜNG HỢP 1: ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU Văn phòng đăng ký 2
10 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 2: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Văn phòng đăng ký 2
11 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 3: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Văn phòng đăng ký 2
12 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 4: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT MÀ CHỦ SỞ HỮU KHÔNG ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT. Văn phòng đăng ký 2
13 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 5: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÃ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU Văn phòng đăng ký 2
14 THỦ TỤC 5: TRƯỜNG HỢP 6: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ Văn phòng đăng ký 2
15 THỦ TỤC 001: ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU Văn phòng đăng ký 2