Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 007: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO TRƯỚC NGÀY 01/07/2014 MÀ BÊN CHUYỂN QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG HOẶC VĂN BẢN VỀ CHUYỂN QUYỀN THEO QUY ĐỊNH NHƯNG BÊN CHUYỂN QUYỀN TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CHO BÊN NHẬN CHUYỂN QUYỀN Văn phòng đăng ký 2
17 THỦ TỤC 08: ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Văn phòng đăng ký 2
18 THỦ TỤC 09: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO SAU NGÀY 01/07/2014 TRƯỜNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHÙ HỢP VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. Văn phòng đăng ký 2
19 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DO NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO SAU NGÀY 01/07/2014 TRƯỜNG HỢP DIỆN TÍCH THEO HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TĂNG SO VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. Văn phòng đăng ký 2
20 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHẬN DO BỊ MẤT Văn phòng đăng ký 2
21 THỦ TỤC 13: ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN Văn phòng đăng ký 2
22 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG Văn phòng đăng ký 2
23 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Văn phòng đăng ký 2
24 THỦ TỤC 16: THỦ TỤC CUNG CẤP TÀI LIỆU Văn phòng đăng ký 2
25 THỦ TỤC 01: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN CẤP HUYỆN Thanh tra 2