Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: GIAO THÔNG VẬN TẢI
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: CHẤP THUẬN SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ DO HUYỆN QUẢN LÝ VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA HOẶC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG. Thủ tục bãi bỏ 2
2 THỦ TỤC 2: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
3 THỦ TỤC 3: GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ĐANG KHAI THÁC. Thủ tục bãi bỏ 2
4 THỦ TỤC 4: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ĐANG KHAI THÁC. Thủ tục bãi bỏ 2
5 THỦ TỤC 5: CHẤP THUẬN VÀ CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ CỦA HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC. Thủ tục bãi bỏ 2
6 THỦ TỤC 6: CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
7 THỦ TỤC 7: CHẤP THUẬN THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
8 THỦ TỤC 8: CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐANG KHAI THÁC Thủ tục bãi bỏ 2
9 THỦ TỤC 9: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU Thủ tục bãi bỏ 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU Thủ tục bãi bỏ 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TỪ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KHÁC SANG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TÊN, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Thủ tục bãi bỏ 2
13 THỦ TỤC 13: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN Thủ tục bãi bỏ 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN ĐỒNG THỜI THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN Thủ tục bãi bỏ 2
15 THỦ TỤC 15: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA DO CHỦ PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TRỤ SỞ HOẶC THAY ĐỔI HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH KHÁC Thủ tục bãi bỏ 2