Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 001: THẨM ĐỊNH MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN Tài chính 2
2 THỦ TỤC 002: THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC Tài chính 2
3 THỦ TỤC 003: XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC Tài chính 2
4 THỦ TỤC 004: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Tài chính 2
5 THỦ TỤC 005: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH THÁI BÌNH Tài chính 2
6 THỦ TỤC 005: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
7 THỦ TỤC 001: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
8 THỦ TỤC 002: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
9 THỦ TỤC 003: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
10 THỦ TỤC 004: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH Đăng ký kinh doanh 2
11 THỦ TỤC 001: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU PHÁT TRIỂN. Đấu thầu 2
12 THỦ TỤC 002: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC Đấu thầu 2
13 THỦ TỤC 003: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN Đấu thầu 2
14 THỦ TỤC 11: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ HƯ HỎNG). Thành lập hoạt động HTX 2
15 THỦ TỤC 002: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ. Thành lập hoạt động HTX 2