Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 003: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VỐN ĐIỀU LỆ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT; TÊN, ĐỊA CHỈ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
17 THỦ TỤC 004: ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ CHIA Thành lập hoạt động HTX 2
18 THỦ TỤC 005: ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ TÁCH Thành lập hoạt động HTX 2
19 THỦ TỤC 006: ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT Thành lập hoạt động HTX 2
20 THỦ TỤC 007: ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP Thành lập hoạt động HTX 2
21 THỦ TỤC 008: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ MẤT). Thành lập hoạt động HTX 2
22 THỦ TỤC 009: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ MẤT). Thành lập hoạt động HTX 2
23 THỦ TỤC 010: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (KHI BỊ HƯ HỎNG) Thành lập hoạt động HTX 2
24 THỦ TỤC 012: THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN). Thành lập hoạt động HTX 2
25 THỦ TỤC 013: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ. Thành lập hoạt động HTX 2
26 THỦ TỤC 014: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
27 THỦ TỤC 016: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
28 THỦ TỤC 017: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ. Thành lập hoạt động HTX 2
29 THỦ TỤC 018: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (KHI ĐỔI TỪ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ) Thành lập hoạt động HTX 2
30 THỦ TỤC 019: THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2