Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 015: THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
32 THỦ TỤC 001: ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Thành lập hoạt động HTX 2
33 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
34 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
35 THỦ TỤC 16: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
36 THỦ TỤC 17: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
37 THỦ TỤC 18: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
38 THỦ TỤC 19: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
39 THỦ TỤC 20: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ Lĩnh vực cũ 2
40 THỦ TỤC 35: ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP Lĩnh vực cũ 2
41 THỦ TỤC 41: THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN) Lĩnh vực cũ 2
42 THỦ TỤC 42: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG Lĩnh vực cũ 2
43 THỦ TỤC 49: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (KHI ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ) Lĩnh vực cũ 2
44 THỦ TỤC 1: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU PHÁT TRIỂN. Lĩnh vực cũ 2
45 THỦ TỤC 2: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC Lĩnh vực cũ 2