Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: HÓA CHẤT
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN CHUYỂN HÀNG CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM Hóa chất 2
2 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT Hóa chất 2
3 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
4 THỦ TỤC 04: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT HOÁ CHẤT THUỘC DANH MỤC HOÁ CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Hóa chất 2
5 THỦ TỤC 05: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
6 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT ĐỒNG THỜI KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
7 THỦ TỤC 07: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT ĐỒNG THỜI KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT ĐỒNG THỜI KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
9 THỦ TỤC 09: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH HOÁ CHẤT THUỘC DANH MỤC HOÁ CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH HOÁ CHẤT THUỘC DANH MỤC HOÁ CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP. Hóa chất 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH DOANH HOÁ CHẤT THUỘC DANH MỤC HOÁ CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
13 THỦ TỤC 13: CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2
15 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Hóa chất 2