Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI; TRẠM NẠP LPG VÀO XE BỒN; TRẠM NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
2 THỦ TỤC 21: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3 THỦ TỤC 22: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG Lưu thông hàng hóa trong nước 2
4 THỦ TỤC 23: CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
5 THỦ TỤC 24: CẤP GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
6 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
7 THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
8 THỦ TỤC 27: CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
9 THỦ TỤC 28: CẤP GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
10 THỦ TỤC 41: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Lưu thông hàng hóa trong nước 2
11 THỦ TỤC 42: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Lưu thông hàng hóa trong nước 2
12 THỦ TỤC 43: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Lưu thông hàng hóa trong nước 2
13 THỦ TỤC 44: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
14 THỦ TỤC 45: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
15 THỦ TỤC 46: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU. Lưu thông hàng hóa trong nước 2