Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: MÔI TRƯỜNG MỚI
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Môi trường mới 2
2 THỦ TỤC 02: PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Môi trường mới 2
3 THỦ TỤC 03: KIỂM TRA, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN Môi trường mới 2
4 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môi trường mới 2
5 THỦ TỤC 05: THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT Môi trường mới 2
6 THỦ TỤC 06: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT Môi trường mới 2
7 THỦ TỤC 07: ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN Môi trường mới 2
8 THỦ TỤC 08: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
9 THỦ TỤC 09: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
10 THỦ TỤC 10: THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
11 THỦ TỤC 11: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
12 THỦ TỤC 12: XÁC NHẬN HOÀN THÀNH TỪNG PHẦN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường mới 2
13 THỦ TỤC 13: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC Môi trường mới 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP, CẤP LẠI SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI Môi trường mới 2
15 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT Môi trường mới 2