Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN NƯỚC MỚI
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP LẠI GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
2 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
3 THỦ TỤC 03: CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ NHỎ (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
4 THỦ TỤC 04: CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ VỪA (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
5 THỦ TỤC 05: GIA HẠN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
6 THỦ TỤC 06: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
7 THỦ TỤC 07: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
9 THỦ TỤC 09: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
10 THỦ TỤC 10: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG DƯỚI 200M3/NGÀY ĐÊM (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 200M3/NGÀY ĐÊM ĐẾN DƯỚI 3000M3/NGÀY ĐÊM (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
13 THỦ TỤC 13: GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
14 THỦ TỤC 14: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
15 THỦ TỤC 15: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2