Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN NƯỚC MỚI
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 16: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH KHAI THÁC ĐANG HOẠT ĐỘNG (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
17 THỦ TỤC 17: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
18 THỦ TỤC 18: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
19 THỦ TỤC 19: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG DƯỚI 200M3/NGÀY ĐÊM (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
20 THỦ TỤC 20: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 200M3/NGÀY ĐÊM ĐẾN DƯỚI 3.000M3/NGÀY ĐÊM (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
21 THỦ TỤC 21: CẤP PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐANG KHAI THÁC (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
22 THỦ TỤC 22: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
23 THỦ TỤC 23: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
24 THỦ TỤC 24: CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ XẢ NƯỚC THẢI YÊU CẦU XIN PHÉP MỚI (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
25 THỦ TỤC 25: CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐANG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
26 THỦ TỤC 26: GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
27 THỦ TỤC 27: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
28 THỦ TỤC 28: CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2