Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO MỚI
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
2 THỦ TỤC 02: ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
3 THỦ TỤC 03: ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
4 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI ĐANG BỊ BUỘC TỘI HOẶC CHƯA ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
5 THỦ TỤC 05: ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CƯ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
6 THỦ TỤC 06: ĐỀ NGHỊ MỜI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
7 THỦ TỤC 07: ĐỀ NGHỊ MỜI CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN GIẢNG ĐẠO CHO TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
8 THỦ TỤC 08: ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÊN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
9 THỦ TỤC 09: ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
10 THỦ TỤC 10: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU TỈNH (THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 02 CƠ QUAN). Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
11 THỦ TỤC 11: ĐỀ NGHỊ CẤP ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
12 THỦ TỤC 12: ĐỀ NGHỊ TỰ GIẢI THỂ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN CHƯƠNG Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
13 THỦ TỤC 13: ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
14 THỦ TỤC 14: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÃ GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN CHƯƠNG CỦA TỔ CHỨC Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
15 THỦ TỤC 15: THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A VÀ ĐIỂM B ĐIỀU 19 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2017/NĐ-CP Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2