Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ MỚI
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ Quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ mới 2
2 THỦ TỤC 02: PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC Quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ mới 2
3 THỦ TỤC 03: CẤP BẢN SAO, CHỨNG THỰC LƯU TRỮ Quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ mới 2