Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: THỦ TỤC BỎ STC
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 01: MUA QUYỂN HÓA ĐƠN Thủ tục bỏ STC 2