Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐƯỜNG BỘ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ Đường bộ 2
2 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP BỊ HƯ HỎNG, HẾT HẠN, BỊ MẤT HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP Đường bộ 2
3 THỦ TỤC 03: CẤP PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE ĐẦU KÉO, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Đường bộ 2
4 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE ĐẦU KÉO, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Đường bộ 2
5 THỦ TỤC 05: ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ Đường bộ 2
6 THỦ TỤC 06: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Đường bộ 2
7 THỦ TỤC 07: CẤP PHÙ HIỆU XE NỘI BỘ Đường bộ 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE NỘI BỘ Đường bộ 2
9 THỦ TỤC 09: ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN VẬN QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM - LÀO – CAMPUCHIA Đường bộ 2
10 THỦ TỤC 10: GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT – LÀO VÀ THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA LÀO Đường bộ 2
11 THỦ TỤC 11: GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GMS CHO PHƯƠNG TIỆN VÀ THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC NƯỚC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GMS Đường bộ 2
12 THỦ TỤC 12: GIA HẠN GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CAMPUCHIA – LÀO –VIỆT NAM VÀ THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA LÀO VÀ CAMPUCHIA Đường bộ 2
13 THỦ TỤC 13: GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI VÀ THỜI GIAN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA TRUNG QUỐC Đường bộ 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUA BIÊN GIỚI CAMPUCHIA - LÀO - VIỆT NAM (CLV) Đường bộ 2
15 THỦ TỤC 15: CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUA BIÊN GIỚI CAMPUCHIA - LÀO - VIỆT NAM Đường bộ 2