Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐƯỜNG BỘ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 31: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
32 THỦ TỤC 32: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
33 THỦ TỤC 33: CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
34 THỦ TỤC 34: CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE HÀNG VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
35 THỦ TỤC 35: CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
36 THỦ TỤC 36: CÔNG BỐ LẠI ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
37 THỦ TỤC 37: GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
38 THỦ TỤC 38: GIA HẠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
39 THỦ TỤC 39: GIA HẠN CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG CỦA NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ Đường bộ 2
40 THỦ TỤC 40: CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
41 THỦ TỤC 41: CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH Đường bộ 2
42 THỦ TỤC 42: CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG CỦA NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH Đường bộ 2
43 THỦ TỤC 43: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Đường bộ 2
44 THỦ TỤC 44: CÔNG BỐ ĐƯA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
45 THỦ TỤC 45: PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC BẾN BẾN PHÀ, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG SỬ DỤNG PHÀ MỘT LƯỠI CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ XE Ô TÔ Đường bộ 2