Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NGANG SÔNG Đường thủy nội địa 2
2 THỦ TỤC 02: CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM Đường thủy nội địa 2
3 THỦ TỤC 03: CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƯỜNG THUỶ CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỢP THI CÔNG CÔNG TRÌNH Đường thủy nội địa 2
4 THỦ TỤC 04: CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, LỄ HỘI, DIỄN TẬP TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG; ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
5 THỦ TỤC 05: CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐỐI VỚI THI CÔNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG; ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
6 THỦ TỤC 06: CHO Ý KIẾN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG; ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
7 THỦ TỤC 07: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
8 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
9 THỦ TỤC 09: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
10 THỦ TỤC 10: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VẬN TẢI HÀNG HÓA SIÊU TRƯỜNG HOẶC HÀNG HÓA SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
11 THỦ TỤC 11: THÔNG BÁO LẦN ĐẦU, ĐỊNH KỲ LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
12 THỦ TỤC 12: THÔNG BÁO THƯỜNG XUYÊN, ĐỘT XUẤT LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
13 THỦ TỤC 13: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
14 THỦ TỤC 14: CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
15 THỦ TỤC 15: CÔNG BỐ LẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2