Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 16: CÔNG BỐ MỞ LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
17 THỦ TỤC 17: CÔNG BỐ ĐÓNG LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
18 THỦ TỤC 18: CHO Ý KIẾN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO ĐẢM AN NINH, QUỐC PHÒNG TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
19 THỦ TỤC 19: CHẤP THUẬN TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA HẾT TUỔI THỌ THIẾT KẾ Đường thủy nội địa 2
20 THỦ TỤC 20: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN NẠO VÉT THEO HÌNH THỨC KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
21 THỦ TỤC 21: PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NẠO VÉT THEO HÌNH THỨC KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
22 THỦ TỤC 22: CHẤP THUẬN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NẠO VÉT THEO HÌNH THỨC KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 3
23 THỦ TỤC 23: ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN NẠO VÉT THEO HÌNH THỨC KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (ĐỐI VỚI DỰ ÁN NGOÀI DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ CÔNG BỐ) Đường thủy nội địa 2
24 THỦ TỤC 24: CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TRƯỜNG HỢP BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC PHÒNG TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Đường thủy nội địa 2
25 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠI THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
26 THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
27 THỦ TỤC 27: DỰ KIỂM TRA LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VÀ CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN Đường thủy nội địa 2
28 THỦ TỤC 28: DỰ THI, KIỂM TRA LẤY GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA, HẠNG TƯ, MÁY TRƯỞNG HẠNG BA, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ (ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA CÓ CƠ SỞ DẠY NGHỀ) VÀ CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Đường thủy nội địa 2
29 THỦ TỤC 29: CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA, HẠNG TƯ, MÁY TRƯỞNG HẠNG BA VÀ CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ (ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA CÓ CƠ SỞ DẠY NGHỀ), CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN CƠ BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Đường thủy nội địa 2
30 THỦ TỤC 30: ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2