Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 19: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, PHÒNG X QUANG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
17 THỦ TỤC 20: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
18 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ CẤP XÃ, TRẠM XÁ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
19 THỦ TỤC 21: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ XOA BÓP (MASSAGE) THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
20 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
21 THỦ TỤC 24: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
22 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
23 THỦ TỤC 26: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
24 THỦ TỤC 27: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH HOẶC CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẶC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
25 THỦ TỤC 28: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
26 THỦ TỤC 29: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỊ MẤT, HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN Khám bệnh, chữa bệnh 2
27 THỦ TỤC 30: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ DO MẤT, RÁCH, HỎNG Khám bệnh, chữa bệnh 2
28 THỦ TỤC 31: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI SỞ HỮU BÀI THUỐC GIA TRUYỀN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN. Khám bệnh, chữa bệnh 2
29 THỦ TỤC 32: CHO PHÉP THÀNH LẬP NGÂN HÀNG MÔ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, VÀ THUỘC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, NGÂN HÀNG MÔ TƯ NHÂN, NGÂN HÀNG MÔ THUỘC BỆNH VIỆN TƯ NHÂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y, DƯỢC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ Khám bệnh, chữa bệnh 2
30 THỦ TỤC 33: PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU DANH MỤC KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2