Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 64: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ KHI THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH Khám bệnh, chữa bệnh 2
62 THỦ TỤC 65: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ DO BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC GIẤY PHÉP BỊ THU HỒI DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN Khám bệnh, chữa bệnh 2
63 THỦ TỤC 66: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ KHI THAY ĐỔI QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH HOẶC CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẶC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN. Khám bệnh, chữa bệnh 2
64 THỦ TỤC 67: CHO PHÉP ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 07/2015/TT-BYT THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
65 THỦ TỤC 68: CHO PHÉP ÁP DỤNG CHÍNH THỨC KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
66 THỦ TỤC 69: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
67 THỦ TỤC 70: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
68 THỦ TỤC 71: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG Khám bệnh, chữa bệnh 2
69 THỦ TỤC 72: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG QUẢNG CÁO Khám bệnh, chữa bệnh 2
70 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT Khám bệnh, chữa bệnh 2