Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: Y TẾ DỰ PHÒNG
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP Y tế dự phòng 2
2 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP Y tế dự phòng 2
3 THỦ TỤC 03: CẤP THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG Y tế dự phòng 2
4 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG Y tế dự phòng 2
5 THỦ TỤC 05: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Y tế dự phòng 2
6 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Y tế dự phòng 2
7 THỦ TỤC 07: DUYỆT DỰ TRÙ VÀ PHÂN PHỐI THUỐC METHADONE THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Y tế dự phòng 2
8 THỦ TỤC 08: DUYỆT DỰ TRÙ VÀ CƠ QUAN ĐẦU MỐI PHÂN PHỐI THUỐC METHADONE THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VỀ Y TẾ CỦA CÁC BỘ NGÀNH Y tế dự phòng 2
9 THỦ TỤC 09: CẤP PHÁT THUỐC METHADONE CHO NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Y tế dự phòng 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP PHÁT THUỐC METHADONE CHO NGƯỜI BỆNH ĐẶC BIỆT ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ Y tế dự phòng 2
11 THỦ TỤC 11: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ Y tế dự phòng 2
12 THỦ TỤC 12: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ BẰNG CHẾ PHẨM Y tế dự phòng 2
13 THỦ TỤC 13: ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CỘNG ĐỒNG Y tế dự phòng 2
14 THỦ TỤC 15: CHUYỂN TIẾP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN NGOÀI CỘNG ĐỒNG Y tế dự phòng 2
15 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN TRONG CÁC CƠ SỞ TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM, CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG Y tế dự phòng 2