Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: Y TẾ DỰ PHÒNG
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 16: CHUYỂN TIẾP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN GIỮA CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ Y tế dự phòng 2
17 THỦ TỤC 17: CHUYỂN TIẾP ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN CHO NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN ĐƯỢC TRỞ VỀ CỘNG ĐỒNG TỪ CƠ SỞ QUẢN LÝ Y tế dự phòng 2
18 THỦ TỤC 18: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN Y tế dự phòng 2
19 THỦ TỤC 19: CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ, VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ NHÂN SỰ Y tế dự phòng 2
20 THỦ TỤC 20: CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ KHI HỒ SƠ CÔNG BỐ BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ MẤT Y tế dự phòng 2
21 THỦ TỤC 21: CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ SAU KHI HẾT THỜI HẠN BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ Y tế dự phòng 2
22 THỦ TỤC 22: CÔNG BỐ CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN VỀ Y TẾ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Y tế dự phòng 2
23 THỦ TỤC 23: CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Y tế dự phòng 2
24 THỦ TỤC 24: CÔNG BỐ CƠ SỞ XÉT NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC CẤP I, CẤP II Y tế dự phòng 2
25 THỦ TỤC 25: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG Y tế dự phòng 2
26 THỦ TỤC 26: XÁC ĐỊNH TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BỒI THƯỜNG DO XẢY RA TAI BIẾN TRONG TIÊM CHỦNG Y tế dự phòng 2
27 THỦ TỤC 27: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊM CHỦNG QUỐC TẾ HOẶC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG Y tế dự phòng 2
28 THỦ TỤC 28: KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Y tế dự phòng 2
29 THỦ TỤC 29: KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA Y tế dự phòng 2
30 THỦ TỤC 30: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH Y TẾ THI THỂ, HÀI CỐT Y tế dự phòng 2