Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: THỦ TỤC BỎ-BQL
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 3: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) Thủ tục bỏ-BQL 2
2 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ-BQL 2
3 THỦ TỤC 8: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ-BQL 2
4 THỦ TỤC 10: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ) Thủ tục bỏ-BQL 2
5 THỦ TỤC 12: CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HOẶC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ THUỘC TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC GÓP VỐN, HUY ĐỘNG VỐN VÀ ĐƯA DỰ ÁN VÀO KHAI THÁC, VẬN HÀNH) Thủ tục bỏ-BQL 2
6 THỦ TỤC 20: GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ-BQL 2
7 THỦ TỤC 21: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Thủ tục bỏ-BQL 2
8 THỦ TỤC 22: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Thủ tục bỏ-BQL 2
9 THỦ TỤC 1: CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
10 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH Thủ tục bỏ-BQL 2
11 THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
12 THỦ TỤC 4: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
13 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
14 THỦ TỤC 1: BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Thủ tục bỏ-BQL 2
15 THỦ TỤC 2: BÁO CÁO THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Thủ tục bỏ-BQL 2