Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG TBXH
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
2 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
3 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
4 THỦ TỤC 001: TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SỸ Người có công 2
5 THỦ TỤC 002: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN Người có công 2
6 THỦ TỤC 003: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY (TRƯỜNG HỢP ĐÃ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN) Người có công 2
7 THỦ TỤC 004: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY (TRƯỜNG HỢP CHƯA HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN). Người có công 2
8 THỦ TỤC 005: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CON ĐẺ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC. Người có công 2
9 THỦ TỤC 006: CÔNG NHẬN LIỆT SỸ (TRƯỜNG HỢP NGƯỜI HY SINH TRONG CHIẾN ĐẤU, TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU TỪ NGÀY 31/12/1994 TRỞ VỀ TRƯỚC KHÔNG CÒN GIẤY TỜ). Người có công 2
10 THỦ TỤC 007: CÔNG NHẬN LIỆT SỸ (TRƯỜNG HỢP THƯƠNG BINH CHẾT DO VẾT THƯƠNG TÁI PHÁT ĐƯỢC SUY TÔN). Người có công 2
11 THỦ TỤC 008: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH Người có công 2
12 THỦ TỤC 009: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC. Người có công 2
13 THỦ TỤC 010: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG Người có công 2
14 THỦ TỤC 011: CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG Người có công 2
15 THỦ TỤC 012: MUA BẢO HIỂM Y TẾ Người có công 2