Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: NỘI VỤ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐỐI VỚI LÀNG VĂN HÓA Nội vụ. 2
2 THỦ TỤC 2: ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ Nội vụ. 2
3 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT Nội vụ. 2
4 THỦ TỤC 4: TẶNG GIẤY KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC Nội vụ. 2
5 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP HỘI Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Nội vụ. 2
6 THỦ TỤC 6: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Nội vụ. 2
7 THỦ TỤC 7: THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ Nội vụ. 2
8 THỦ TỤC 8: THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH Nội vụ. 2
9 THỦ TỤC 9: ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO TRONG PHẠM VI HUYỆN, THÀNH PHỐ Nội vụ. 2
10 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ DÒNG TU, TU VIỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Nội vụ. 2
11 THỦ TỤC 11: ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH Nội vụ. 2
12 THỦ TỤC 12: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Nội vụ. 2
13 THỦ TỤC 13: ĐĂNG KÝ HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Nội vụ. 2
14 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ CÁC CUỘC LỄ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Nội vụ. 2
15 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Nội vụ. 2