Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: NỘI VỤ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 16: ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO Nội vụ. 2
17 THỦ TỤC 17: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TIỂU HỌC Nội vụ. 2
18 THỦ TỤC 18: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TIỂU HỌC Nội vụ. 2
19 THỦ TỤC 19: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TIỂU HỌC Nội vụ. 2
20 THỦ TỤC 001: THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ Quản lý công chức, viên chức mới 2
21 THỦ TỤC 001: CẤP ĐĂNG KÝ CHO HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
22 THỦ TỤC 002: CẤP ĐĂNG KÝ CHO DÒNG TU, TU VIỆN HOẶC CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
23 THỦ TỤC 003: TIẾP NHẬN THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
24 THỦ TỤC 004: ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
25 THỦ TỤC 005: CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ HÀNG NĂM CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
26 THỦ TỤC 006: CHẤP THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
27 THỦ TỤC 007: CHẤP THUẬN VIỆC TỔ CHỨC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG PHẠM VI MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
28 THỦ TỤC 008: CHẤP THUẬN VIỆC GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
29 THỦ TỤC 009: CHẤP THUẬN VIỆC TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT XÃ NHƯNG TRONG PHẠM VI MỘT HUYỆN. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
30 THỦ TỤC 001: THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2