Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: NỘI VỤ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 002: GIẢI THỂ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
32 THỦ TỤC 003: THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ, TRỤ SỞ, GIÁM ĐỐC, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LÂP. Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
33 THỦ TỤC 004: THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
34 THỦ TỤC 005: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH. Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
35 THỦ TỤC 001: CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
36 THỦ TỤC 002: THÀNH LẬP HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
37 THỦ TỤC 003: PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
38 THỦ TỤC 004: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
39 THỦ TỤC 005: ĐỔI TÊN HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
40 THỦ TỤC 006: HỘI TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
41 THỦ TỤC 007: BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
42 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
43 THỦ TỤC 009: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
44 THỦ TỤC 010: CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
45 THỦ TỤC 011: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2