Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: NỘI VỤ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 012: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
47 THỦ TỤC 013: CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
48 THỦ TỤC 014: HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
49 THỦ TỤC 015: ĐỔI TÊN QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
50 THỦ TỤC 016: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
51 THỦ TỤC 001: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Thi đua, khen thưởng mới 2
52 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
53 THỦ TỤC 003: TẶNG DANH HIỆU THÔN, LÀNG, KHU PHỐ VĂN HÓA Thi đua, khen thưởng mới 2
54 THỦ TỤC 004: THỦ TỤC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Thi đua, khen thưởng mới 2
55 THỦ TỤC 005: TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
56 THỦ TỤC 006: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT, THEO CHUYÊN ĐỀ Thi đua, khen thưởng mới 2
57 THỦ TỤC 007: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT Thi đua, khen thưởng mới 2
58 THỦ TỤC 008: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ KHEN THƯỞNG ĐỐI NGOẠI Thi đua, khen thưởng mới 2