Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: DẠY NGHỀ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ/PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Dạy nghề 2
2 THỦ TỤC 2: GIẢI THỂ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
3 THỦ TỤC 3: CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ/PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Dạy nghề 2
4 THỦ TỤC 4: CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
5 THỦ TỤC 5: ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NGOÀI ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Dạy nghề 2
6 THỦ TỤC 6: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
7 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
8 THỦ TỤC 8: CẤP GIẤY PHÉP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
9 THỦ TỤC 9: THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
10 THỦ TỤC 10: CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
11 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRƯỜNG Dạy nghề 2
12 THỦ TỤC 12: CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC THUỘC TỈNH, PHÂN HIÊU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRƯỜNG. Dạy nghề 2
13 THỦ TỤC 13: BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
14 THỦ TỤC 14: BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
15 THỦ TỤC 15: BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2