Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: DẠY NGHỀ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 16: BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP Dạy nghề 2
17 THỦ TỤC 17: CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC/GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC Dạy nghề 2
18 THỦ TỤC 18: CÔNG NHẬN LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC/GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC. Dạy nghề 2
19 THỦ TỤC 19: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Dạy nghề 2
20 THỦ TỤC 20: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ Dạy nghề 2
21 THỦ TỤC 21: XẾP HẠNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Dạy nghề 2
22 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP Dạy nghề 2
23 THỦ TỤC 23: CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
24 THỦ TỤC 24: CHO PHÉP MỞ PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
25 THỦ TỤC 25: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
26 THỦ TỤC 26: BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ Dạy nghề 2
27 THỦ TỤC 27: CÔNG NHẬN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC Dạy nghề 2
28 THỦ TỤC 28: MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ; TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC Dạy nghề 2
29 THỦ TỤC 29: CÔNG NHẬN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN Dạy nghề 2
30 THỦ TỤC 30: XÁC NHẬN MẪU PHÔI CHỨNG CHỈ SƠ CẤP, MẪU PHÔI BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP Dạy nghề 2