Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: DẠY NGHỀ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 31: THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Dạy nghề 2
32 THỦ TỤC 32: THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Dạy nghề 2
33 THỦ TỤC 33: CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Dạy nghề 2
34 THỦ TỤC 34: GIẢI THỂ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Dạy nghề 2
35 THỦ TỤC 35: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH VÀ PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN Dạy nghề 2
36 THỦ TỤC 36: ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Dạy nghề 2
37 THỦ TỤC 37: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP, DOANH NGHIỆP Dạy nghề 2
38 THỦ TỤC 38: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP, DOANH NGHIỆP Dạy nghề 2
39 THỦ TỤC 39: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Dạy nghề 2
40 THỦ TỤC 40: CÁCH CHỨC CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Dạy nghề 2
41 THỦ TỤC 41: BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Dạy nghề 2
42 THỦ TỤC 42: MIỄN NHIỆM, CÁC CHỨC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Dạy nghề 2
43 THỦ TỤC 43: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
44 THỦ TỤC 44: MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH, CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
45 THỦ TỤC 45: CÁCH CHỨC CHỦ TỊCH, CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2