Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: BẢO VỆ THỰC VẬT
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Bảo vệ thực vật 4
2 THỦ TỤC 3: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT. Bảo vệ thực vật 4
3 THỦ TỤC 4: THÔNG QUA NỘI DUNG HỘI THẢO, QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT. Bảo vệ thực vật 4
4 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Bảo vệ thực vật 2
5 THỦ TỤC 8: XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN VÀ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO VỀ PHÂN BÓN Bảo vệ thực vật 4
6 THỦ TỤC 6: THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Bảo vệ thực vật 2
7 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓI PHÂN BÓN Bảo vệ thực vật 2
8 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓNĐỐI VỚI CƠ SỞ CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓI PHÂN BÓN Bảo vệ thực vật 2
9 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN Bảo vệ thực vật 2
10 THỦ TỤC 14: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, HƯ HỎNG HOẶC MUỐN THAY ĐỔI NỘI DUNG GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN Bảo vệ thực vật 2
11 THỦ TỤC 16: THÔNG BÁO TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN Bảo vệ thực vật 2