Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: KIỂM LÂM
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VÙNG ĐỆM KHU RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ KHU BẢO TỒN BIỂN THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ. Kiểm lâm 2
2 THỦ TỤC 2: XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐỐI VỚI CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ CÓ NGUỒN GỐC KHAI THÁC TỪ RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG; CÂY CÓ NGUỒN GỐC NHẬP KHẨU; CÂY XỬ LÝ TỊCH THU. Kiểm lâm 2
3 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH Kiểm lâm 2
4 THỦ TỤC 4: GIAO NỘP GẤU CHO NHÀ NƯỚC Kiểm lâm 2
5 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU Kiểm lâm 2
6 THỦ TỤC 6: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG CỦA LÔ CÂY CON Kiểm lâm 2
7 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC LÔ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP. Kiểm lâm 2
8 THỦ TỤC 8: CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG Kiểm lâm 2
9 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU. Kiểm lâm 2
10 THỦ TỤC 10: ĐÓNG BÚA KIỂM LÂM Kiểm lâm 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN, NUÔI SINH TRƯỞNG, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ Kiểm lâm 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI SINH SẢN, NUÔI SINH TRƯỞNG, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG. Kiểm lâm 2
13 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT Kiểm lâm 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG. Kiểm lâm 2