Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: THỦY SẢN
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỐNG THUỶ SẢN NHẬP KHẨU (TRỪ GIỐNG THỦY SẢN BỐ MẸ CHỦ LỰC) Thủy sản 2
2 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ KHÔNG THỜI HẠN ĐỐI VỚI TÀU CÁ NHẬP KHẨU Thủy sản 2
3 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI (ĐỐI VỚI TÀU CÁ NHẬP KHẨU) Thủy sản 2
4 THỦ TỤC 4: XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC Thủy sản 2
5 THỦ TỤC 5: CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC Thủy sản 2
6 THỦ TỤC 6: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ ĐÓNG MỚI Thủy sản 2
7 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI Thủy sản 2
8 THỦ TỤC 8: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ Thủy sản 2
9 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU Thủy sản 2
10 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ THUỘC DIỆN THUÊ TÀU TRẦN HOẶC THUÊ - MUA TÀU. Thủy sản 2
11 THỦ TỤC 11: CẤP SỔ DANH BẠ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ Thủy sản 2
12 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BÈ CÁ Thủy sản 2
13 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ CẢI HOÁN Thủy sản 2
14 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ Thủy sản 3
15 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN. Thủy sản 3