Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo dục và đào tạo 2
2 THỦ TỤC 2: THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giáo dục và đào tạo 2
3 THỦ TỤC 3: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
4 THỦ TỤC 4: THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
5 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
6 THỦ TỤC 6: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo dục và đào tạo 2
7 THỦ TỤC 7: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giáo dục và đào tạo 2
8 THỦ TỤC 8: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
9 THỦ TỤC 9: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
10 THỦ TỤC 10: SÁT NHẬP, CHIA, TÁCH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
11 THỦ TỤC 11: ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
12 THỦ TỤC 12: ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giáo dục và đào tạo 2
13 THỦ TỤC 13: ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
14 THỦ TỤC 14: ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
15 THỦ TỤC 15: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2