Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
2 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
3 THỦ TỤC 3: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
4 THỦ TỤC 4: BÁO CÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
5 THỦ TỤC 5: CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
6 THỦ TỤC 6: THÔNG BÁO MẪU CON DẤU (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH) Đăng ký doanh nghiệp 2
7 THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Đăng ký doanh nghiệp 2
8 THỦ TỤC 8: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Đăng ký doanh nghiệp 2
9 THỦ TỤC 9: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG Đăng ký doanh nghiệp 2
10 THỦ TỤC 10: THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI (ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN) Đăng ký doanh nghiệp 2
11 THỦ TỤC 11: THÔNG BÁO CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Đăng ký doanh nghiệp 2
12 THỦ TỤC 12: BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Đăng ký doanh nghiệp 2
13 THỦ TỤC 13: CHIA DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN) Đăng ký doanh nghiệp 2
14 THỦ TỤC 14: TÁCH DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN) Đăng ký doanh nghiệp 2
15 THỦ TỤC 15: HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP Đăng ký doanh nghiệp 2