Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 16: SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Đăng ký doanh nghiệp 2
17 THỦ TỤC 17: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Đăng ký doanh nghiệp 2
18 THỦ TỤC 18: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Đăng ký doanh nghiệp 2
19 THỦ TỤC 19: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Đăng ký doanh nghiệp 2
20 THỦ TỤC 20: CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Đăng ký doanh nghiệp 2
21 THỦ TỤC 21: THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH Đăng ký doanh nghiệp 2
22 THỦ TỤC 22: THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO Đăng ký doanh nghiệp 2
23 THỦ TỤC 23: GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Đăng ký doanh nghiệp 2
24 THỦ TỤC 24: GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HOẶC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Đăng ký doanh nghiệp 2
25 THỦ TỤC 25: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Đăng ký doanh nghiệp 2
26 THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Đăng ký doanh nghiệp 2
27 THỦ TỤC 27: HIỆU ĐÍNH, CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Đăng ký doanh nghiệp 2