Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: BỔ TRỢ TƯ PHÁP/CÔNG CHỨNG
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
2 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
3 THỦ TỤC 3: BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
4 THỦ TỤC 4: MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
5 THỦ TỤC 5: BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
6 THỦ TỤC 6: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
7 THỦ TỤC 07: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
8 THỦ TỤC 8: HỢP NHẤT VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
9 THỦ TỤC 9: SÁP NHẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
10 THỦ TỤC 10: THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
11 THỦ TỤC 11: CHUYỂN NHƯỢNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
12 THỦ TỤC 12: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG (TRƯỜNG HỢP TỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG) Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2