Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: TƯ PHÁP
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
2 THỦ TỤC 02: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
3 THỦ TỤC 03: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
4 THỦ TỤC 04: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
5 THỦ TỤC 05: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP VỚI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
6 THỦ TỤC 06: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
7 THỦ TỤC 07: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
8 THỦ TỤC 09: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC Hộ tịch 2
9 THỦ TỤC 010: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
10 THỦ TỤC 011: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HUỶ VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
11 THỦ TỤC 012: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH; GIÁM HỘ; NHẬN CHA, MẸ, CON; XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON; NUÔI CON NUÔI; THAY ĐỔI HỘ TỊCH; KHAI TỬ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
12 THỦ TỤC 013: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
13 THỦ TỤC 14: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN Hộ tịch 2
14 THỦ TỤC 015: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
15 THỦ TỤC 17: THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Hộ tịch 2