Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: TƯ PHÁP
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 08: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ ĐỦ 14 TRỞ LÊN CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC Hộ tịch 2
17 THỦ TỤC 16: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
18 THỦ TỤC 003: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA PHÒNG TƯ PHÁP Chứng thực 2
19 THỦ TỤC 001: THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN DO CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM; CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI; CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM LIÊN KẾT VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP HOẶC CHỨNG NHẬN. Chứng thực 2
20 THỦ TỤC 002: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT CỦA PHÒNG TƯ PHÁP Chứng thực 2
21 THỦ TỤC 003: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH MÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG LÀ CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT Chứng thực 2
22 THỦ TỤC 004: THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ VĂN BẢN (ÁP DỤNG CHO CẢ TRƯỜNG HỢP CHỨNG THỰC ĐIỂM CHỈ VÀ TRƯỜNG HỢP NGƯỜI YÊU CẦU CHỨNG THỰC KHÔNG KÝ, KHÔNG ĐIỂM CHỈ ĐƯỢC) Chứng thực 2
23 THỦ TỤC 005: THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN Chứng thực 2
24 THỦ TỤC 006: THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN. Chứng thực 2
25 THỦ TỤC 007: THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN Chứng thực 2
26 THỦ TỤC 008: THỦ TỤC CHỨNG THỰC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH Chứng thực 2
27 THỦ TỤC 009: THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC Chứng thực 2
28 THỦ TỤC 010: THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH Chứng thực 2
29 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN Phổ biến giáo dục pháp luật 2
30 THỦ TỤC 02: MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN Phổ biến giáo dục pháp luật 2