Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương

1. Thủ tục: Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo quy định nộp qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Cán bộ của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

Trong quá trình rà soát, trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định thì trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thang lương, bảng lương của công ty phải có văn bản thông báo yêu cầu công ty sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định, đồng thời gửi thông báo để chủ sở hữu của công ty biết.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

- Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu