Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

3. Thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Mỗi bên hoặc cả hai bên tranh chấp lao động có yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động nộp đơn đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Bên yêu cầu hòa giải được lựa chọn hòa giải viên lao động và đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cử hòa giải viên lao động tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

- Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cử hòa giải viên lao động tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

- Bước 3: Tổ chức hòa giải tranh chấp lao động.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn yêu cầu hòa giải (Mẫu số 6).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Hòa giải viên lao động.

7. Kết quả: Biên bản hòa giải.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu hòa giải (Mẫu số 6 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013).

10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

11. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Nghị định số  46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động;

- Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tập về tranh chấp lao động.

- Tải mẫu đơn: